tel. 09 210 69 69   •   info@pccaritas.be

Rechtsverhouding

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars – centrale aansprakelijkheid.

Wij streven ernaar om u steeds de best mogelijke zorgverlening te verschaffen. Soms kan er iets fout lopen waardoor u vindt dat uw rechten als patiënt geschonden worden en u klacht wil indienen.

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Het betekent dat u een klacht kan indienen tegen een beroepsbeoefenaar bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient u dan vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar schriftelijk mee te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan (en niet bij het ziekenhuis).

Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s)

CategorieStatuutTotaliteit of gedeelte categorieVallen onder aansprakelijkheid
van het ziekenhuis
 Artsen Zelfstandigen Totaal Neen
Tandartsen Zelfstandigen Totaal Neen
Logopedisten  Zelfstandigen Totaal Neen
Andere zorgverleners Werknemers Totaal Ja

Kolom 3: Indien in eenzelfde categorie niet alle beroepsbeoefenaars hetzelfde statuut hebben - een deel van de beroepsbeoefenaars zijn bv. tewerkgesteld als werknemer en een ander deel bv. als zelfstandige - dan wordt dit vermeld in deze kolom.
Kolom 4: vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie (ja) of deze uitsluit en dus niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars (nee).

Indien u voormelde informatie (statuut – het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst betreffende een individuele beroepsbeoefenaar (geneesheer, verpleegkundige, …) kan u deze opvragen bij het directiesecretariaat, P.C. Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle (info [at] pccaritas [dot] be). Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.

U kan deze vraag naar informatie ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar stellen. U kan dit schriftelijk of mondeling doen. Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.